کتاب‌خوان، اتوماسیون، پیامک‌خوان صوتی

استفاده در نرم‌افزارهای کتاب‌خوان، اتوماسیون، پیامک‌خوان صوتی، مترجم صوتی و …