استریسک، الستیکس، فری‌سوییچ

استفاده در سامانه‌های تلفنی مانند استریسک، الستیکس، فری‌سوییچ برای تبدیل متن به صوت